۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد

مقررات شرکت در بخش تارنماهای اینترنتی و رسانه برخط
.1 آثار متقاضی شرکت در جشنواره می بایست در تارنمای ستاد ساماندهی تارنماهای ایران به نشانی dadex.ir ثبت شده باشند.

2. اثر و اجزاء به کار رفته در تارنما یا رسانه ی برخط مغایر قوانین و مقررات جاری کشور، فرهنگ و ارزش های دینی و ملی وامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نباشد.

3. حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به کار رفته در تارنما یا رسانه ی برخط طبق قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامیایران رعایت شده باشد.
4. فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد. صاحب اثر