۱۴۰۲ پنجشنبه ۱۱ خرداد

اسامی هیئت علمی جشنواره بازاریابی و تبلیغاتی دیجیتالی در فضای مجازی :

  • آقای دکتر ضیایی پرور ( معاونت مطبوعات و خبرگزاریها )
  • آقای دکتر رفعتی ( معاونت شهرداری تهران )
  • آقای دکتر لطفیان ( میراث فرهنگی و گردشگری )
  • آقای دکتر دهقان ( انجمن شرکتهای تبلیغاتی )
  • آقای دکتر احمدیان ( معاونت نوآوری وزارت ارتباطات )
  • جناب آقای دکتر ماجد ( )
  • آقای دکتر روستا ( آزاد )
  • آقای دکتر صحت ( آزاد )
  • آقای دکتر موحدی زاده ( استاد دانشگاه )