۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
پیام دبیر جشنواره

نخستین جشنواره بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی در فضای مجازی با شعار “توسعه تبلیغات کارآفرین بر بستر فضای مجازی”